Å få realisert eit fjordkryssingssamband tek tid.

Kommunedelplan vart godkjent i begge kommunar (Sande og Vanylven) i 2016 og prosjektet har no kome til fase 3 (B2) i MRFK.
Neste handsaming vert i fylkestinget -
Skal sambandet realiserast?

Prosjektet ligg inne i MR-fylke liste over sjølvfinansierande  ferjeavlyøysingsprosjekt saman med 5 andre prosjekt.

Dette betyr at skal fjordkryssingsprosjektet realiserast skal det ikkje påkome kostnader for MR-fylke verken i prosjekt-/bygge- og driftsfasa så lenge ferjeavløysingsmidlar/bompengeinnkreving pågår.


Dette har gjev store utfordringar for bruseslskapet i høve konseptval, tekniske løysingar, anslag, trafikkanalyse, potensiale for bompengeinntekter og kor stor del kan reknast i ferjeavløysingsmdiar.
Rovdefjordsambandet har sidan 2014 brukt store ressurar på å få denne dokumentasjonen på plass.


Status for Rovdefjordsambandet finn du her