Emisjon i Rovdefjordsambandet as
Generalforsamlinga i Rovdefjordsambandet vedtok på ordinær
generalforsamling 22. april 2020 (etter tilrådring frå styret i selskapet) å auke aksjekaitalen i selskapet med inntil kr. 1,5 mill. kroner
Emisjonsperioden vert frå 1. mai 2020 til 01.03.2021


Noverande aksjonærar har etter lov fortrinn til å teikne aksjar.
Emisjonen vert gjennomført for å finansiere vidare prosjektarbeid fram mot vedtak B2 (MRFK, Prosedyre og kvalitetssikring av «sjølvfinansierande prosjekt)


Invitasjon til aksjeteikning/emisjon finn du her